home

הקרן סיימה להקציב כספים ב- 31 בדצמבר 2019

תכניות בישראל

עידוד הבנה ואחריות הדדית

אבי חי ישראל ע"ר פועלת לשפר את ההבנה ואת האחריות ההדדית בקרב יהודים בעלי גישות שונות למסורת היהודית. כדי לקדם את המטרה, הקימה אבי חי ישראל ע"ר בשנת 1996 את "צו פיוס", פרויקט הדגל שלה בתחום זה.