home

הקרן סיימה להקציב כספים ב- 31 בדצמבר 2019

דוחות שנתיים

1. דוח אודות התקדמות קרן אבי חי (The AVI CHAI Foundation) ביישום החלטתה לצמצם את פעילותה לקראת סגירתה -

2.    דוחות שנתיים: