home

הקרן סיימה להקציב כספים ב- 31 בדצמבר 2019

תכניות בישראל

מכינות קדם-צבאיות

המועצה המשותפת של המכללות למנהיגות חברתית ישראלית ציונית (המוכרות גם בשם "מכינות קדם-צבאיות") הוקמה בשנת 2009 וכוללת תחת גג אחד את כל המכינות הקדם-צבאיות המוכרות. כיום מתנהלות ברחבי ישראל מכינות מסוגים שונים – דתיות-חילוניות מעורבות, רפורמיות, קונסרבטיביות, חילוניות, ואורתודוקסיות-מודרניות – שבהן שוהים ישראלים בגיל גיוס במשך שנה אחת בתנאי פנימייה לפני שהם מתגייסים לצה"ל.

לכל מכינה אופי משלה, המשקף סגנון חיים מסוים. אך תכניות הלימודים הדחוסות של כולן נשענות על ערכי יסוד כגון מחויבות ליהדות ולהתחדשות יהודית, ציונות, דמוקרטיה, סובלנות, אחריות חברתית, ופעילות למען הקהילה. המשתתפים מפתחים כושר מנהיגות, מכינים עצמם לשירות הצבאי, וחווים את החברה הישראלית על כל היבטיה באמצעות מפגשים קבוצתיים וסיורים.

לאחר שבילו שנה שלמה בלימודים, בבחינה עצמית ובהתנדבות, מגיעים בוגרי המכינות לעמדות מנהיגות בצה"ל ובחברה. הלימודים במכינה מכשירים אותם לקבל אחריות, להנהיג תוך מתן דוגמה אישית, ולהתמודד עם מצבים קשים באופן בוגר, מוסרי ואנושי.

חוק המכינות שעבר בכנסת בשנת 2008 העניק למכינות הכרה רשמית מטעם משרד הביטחון ומשרד החינוך, ובצדה תמיכה המכסה 50% מהעלויות. את יתרת הסכום מכסים דמי הלימוד המשולמים על ידי המשתתפים, ותרומות.

אנו תרים אחרי שותפים המאמינים, כמונו, שהכשרת מנהיגים עתידיים אנשי מוסר, שידגלו בערכים יהודיים ואוניברסאליים של סובלנות, פלורליזם ודמוקרטיה, היא חיונית לעתידה של ישראל. יש לנו עניין מיוחד להשיג תמיכה למרכיבים הבאים של התכנית:

  •     מלגות למשתתפי המכינות
  •     מתן סיוע לוגיסטי והכשרת כוח אדם לתכניות התנדבות הקהילתיות
  •     סיורים לימודיים עבור תלמידי המכינות
  •     פרויקטים מרכזיים במסגרת המכינות