home

הקרן סיימה להקציב כספים ב- 31 בדצמבר 2019

צרו קשר

קרן אבי חי ( The AVI CHAI Foundation) אינה מקבלת בקשות לתמיכה מן הציבור,
ושוקלת אך ורק בקשות לסיוע המוגשות לה בעקבות יזמותיה של הקרן.  

אבי חי ישראל ע"ר
רח’ המלך ג’ורג’ 44, 
ירושלים 9426216
מען למכתבים: ת.ד. 7617,
ירושלים 9107601
טל: 02-621-5330 
פקס: 02-621-5331
דוא”ל: office@avichai.org.il

The AVI CHAI Foundation ארה”ב
 1015 Park  Avenue
 New York, NY 10028
 Phone: (212) 396-8850
 Fax: (212) 396-8833
 Email: info@avichaina.org

פניות בעניין בית אבי חי
יש להפנות ל- בית אבי חי
כתובת: רח’ המלך ג’ורג’ 44, 
ירושלים 94262
טל: 02-621-5300
דוא”ל: info@bac.org.il
כתובת האתר: www.bac.org.il