home

הקרן סיימה להקציב כספים ב- 31 בדצמבר 2019

מחקר ומידע

מחקר והערכה באבי חי ישראל ע"ר

בארגונים פילנתרופיים רבים בעולם מתחולל שינוי בתחום המחקר וההערכה. השיטות המסורתיות, שמדדו בעבר את התועלת שהופקה ממענקים רק לאחר שאלה הגיעו לסיומם, מפנות מקום לגישות אחרות. גישות אלה מאפשרות למנהל הקרן ולמוביליה להגיע לתובנות, להסיק מסקנות, וכן לעדכן, לתכנן ולשפר את הנעשה עוד במהלך תקופת המענק.

אבי חי ישראל ע"ר מספקת כלים לאיסוף מידע שיטתי אודות משתתפים ופעילויות, וכן כלים להגדרת המטרות, האמצעים והתוצאות הרצויות, כמו גם לפיקוח שוטף, למדידה ולהערכה. השאלה המנחה אותנו היא "מה עלינו ללמוד כדי לזהות פתרונות יעילים, שיקדמו את משימות הקרן ואת מטרות הארגונים שבהם היא תומכת?"

תכניות ההערכה שלנו מתקיימות ברובן על בסיס מתמשך, והן מלוות את הארגונים והפרויקטים לאורך זמן ועל פי הצורך. מסלול הערכה אידיאלי מתחיל בשלבים המוקדמים של תקופת המענק, ומגיע לשיאו לאחר שתוצאות ההערכה מוגשות, מתבהרות ונדונות, והמסקנות העולות מהן משולבות בתכנית. קורה שהתהליך אינו מסתיים בכך והוא ממשיך ומתעדכן על פי צורכי הפרויקט. כדי להבטיח למידה בהתבסס על ההערכה חייב המעריך מטעם הקרן לעבוד בצמוד לאחראי על התכניות בקרן ולאנשים מובילים בתחום.

בעשור האחרון הקצתה קרן אבי חי (The AVI CHAI Foundation) משאבים ניכרים כדי לקבוע סטנדרטים גבוהים להערכות המבוצעות במסגרת הקרן ובקרב מעגל הנהנים ממנה. אנו מקווים לשמר את הרמה הגבוהה הזו, ולהחיל את אותם הסטנדרטים גם במסגרות רחבות יותר של התחדשות יהודית בישראל. אנו משוכנעים, שבאמצעות מחויבות למחקר ולהערכה שוטפת נספק לתחום התוסס של לימודי היהדות והחוויה היהודית את התמיכה שלה הוא ראוי.